térkő, térkövezés, budapest, dunakeszi, fót, göd, vác, veresegyház, szentendre, budakalász, gödöllő, kerítés, terasz, kerítés, térkőgyár, út, terasz, földmunka
térkő, térkövezés, budapest, dunakeszi, fót, göd, vác, veresegyház, szentendre, budakalász, gödöllő, kerítés, terasz, kerítés, térkőgyár, út, terasz, földmunka
térkő, térkövezés, budapest, dunakeszi, fót, göd, vác, veresegyház, szentendre, budakalász, gödöllő, kerítés, terasz, kerítés, térkőgyár, út, terasz, földmunka
ÁSZF

1. Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek a Gress&Gress Kft-vel (továbbiakban: Gyártó) és a Vevő-vel térkő és betontermékek szállítása és adásvétele tárgyában kötött szerződések elválaszthatatlan részét képezik. A viszontértékesítő üzleti partnerek a gyártó termékeivel kapcsolatos ajánlataiknál, eladásaiknál és teljesítéseiknél kötelesek e feltételek figyelembe vételével eljárni. A Gress&Gress Kft. jogviszonyt létesítő partnereknek a jelen dokumentumban foglaltaktól eltérő egyedi, vagy általános üzleti feltételei csak a Gyártó írásbeli elfogadó nyilatkozata alapján alkalmazható.

2. Árak, árajánlatok

A termékeink az ÁFá-t tartalmazzák. Az árjegyzéki árak az árlistában megjelölt gyáregységben történő fuvareszközre rakás költségeit is tartalmazzák. A Gyártó az árak változtatásának jogát minden korlátozottság nélkül fenntartja. A kiadott árajánlatok kötelezettség nélküliek. A vásárló vagy viszonteladó által összeállított anyagszükséglet- számítások megfelelősségéért a Gyártó nem vállal felelősséget.

3. Megrendelések

A vásárlók megrendeléseiket a gyártóval írásban közlik. A Kft. fenntartja a jogot, hogy bizonyos termékek megrendelését csak előzetesen meghatározott 50% előleg befizetésével fogadjon el. A csak előleg befizetésével megrendelhető termékek megrendelésének lemondása esetén a megrendelő az előleget elveszti, annak visszafizetésére a Gress&Gress Kft. nem köteles és fenntartja a jogot az előleget meghaladó tényleges kára érvényesítésére is.

4. Szállítás

A fuvarozó személyétől függetlenül a szállítás a megrendelő kockázatára történik, a kárveszély a fuvarozónak való átadással a vevőre száll. Az áru mennyiségi és minőségi átvételét a fuvarozásra történő átvétellel kell végrehajtani. A szállítási károsodás semmilyen esetben nem befolyásolja az áru ellenértékére vonatkozó fizetési kötelezettséget. Ha az ilyen szállítás során az áru lerakása az áruátvevő elmulasztása következtében meghiúsul – beleértve ebbe a lerakodási helyszín lerakásra való alkalmatlanságát is- a megrendelő köteles az eredménytelen szállítás költségeinek megtérítésére. Ha a vevő vagy megbízottja az átvételnél nem jelenik meg, a szerződésszerű teljesítést a lerakodással megtörténtnek tekintjük.

5. Fizetési feltételek

A vevő a számlán feltüntetett fizetési határnapig köteles az ellenértéket megfizetni.. A gyártó a terméket tulajdonjog fenntartással adja el, azaz az áru a teljes vételár kifizetéséig a Gress&Gress Kft. tulajdonában marad. A tulajdonjog fenntartás mindaddig érvényes, amíg a vásárlóval szembeni valamennyi követelés nincsen kiegyenlítve.. A vevő fizetési késedelme, a fizetési szándékával kapcsolatos megalapozott kétely felmerülése, illetve anyagi helyzetének rosszabbodása esetén köteles felszólításra az árut kiadni és a Gyártó részére visszaszállítani. A gyártó a jogot a szerződésben rögzített fizetési feltételek felfüggesztésére, előre történő fizetés kikötésére, valamint a megrendelések teljesítésétől való jogkövetkezmény nélküli.

6. Reklamáció, garancia, szavatosság

Az áruk mennyiségi ellenőrzését az átvételkor kell megtenni, az esetleges hiányt az átvételi okmányokon (szállítólevélen) fel kell tüntetni és az átadó és átvevő személyeknek aláírni. Az ezek hiányában bejelentett mennyiségi reklamációt a gyártó nem fogadja el. Minőségi kifogás alá eső termékeket beépíteni nem szabad. A hibás termékek beépítésére visszavezethető többletköltségek a Gyártóra nem háríthatók át. Az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásokat írásban kell bejelenteni a vásárlás helyén a vevő által elfogadható szavatossági igény pontos megjelölése mellett. A térburkoló köveken esetlegesen előforduló ún. mész- vagy sókivirágzás, más színeltérés, illetve a megengedet méret különbség nem képezheti minőségi kifogás alapját.

7. Szín és felület különbségek

A betontermék olyan termék, mely természetes anyagból készül, és így némi szín, illetve szerkezeti ingadozást eredményezhet (pl.: cement összetétel, különböző gyártáskori időjárási hőmérsékletek, időpontok, alapanyagok nedvesség ill. szemszerkezeti összetétel stb.) Ezért a legkörültekintőbb gyártástechnológia mellett is előfordulhat a természetes alapanyagok miatt, hogy szín illetve felületi eltérések léphetnek fel, melyek sajnos műszakilag teljesen elkerülhetetlenek. A termékek beépítésekor javasoljuk, hogy egyszerre több rakatból dolgozzon, hogy egy egységesebb, természetesebb felületet alkosson.

8. Mészkivirágzás

A beton termékeken időnként megjelenő világos fehér foltokat, szürke fátylakat nevezzük mészkivirágzásnak. Mivel egy természetes folyamatról van szó (cementben előforduló kötetlen mészkőtartalom tör a felszínre), mely színezett termékeknél még intenzívebb lehet. Ezek a jelenségek nem befolyásolják a termékek minőségét és mechanikai tulajdonságait, így ezekért nem tud a gyártó garanciát vállalni, technológiailag elkerülhetetlen. A használat során, normál időjárási viszonyok (eső, hó és mechanikus terhelés) mellett idővel maguktól eltűnnek. Ha a felület nincs kitéve természetes időjárási viszontagságoknak (tetővel fedett területek), akkor kereskedelmi forgalomban megvásárolható mész ill. cementpép eltávolító szerrel kézi úton eltávolítható. Figyelem: színes termékeknél a színek elváltozhatnak!

9. Méretkülönbségek él-lepattanások

A betontermékeknél különböző méretkülönbségek léphetnek fel. Mérettűrés az MSZ EN 1338:2003 szerint hosszúság , szélesség ,vastagság és a párhuzamostól való eltérés ± 3 mm. A méretkülönbségeket meghatározott vastagságú úgynevezett fektető ágyazatba történő bevibrálásával egyenlítik ki. Azok a térkövek, melyek keskeny fugával kerülnek lerakásra, és az alépítmény sem megfelelően tömörített, esetleg már vibráláskor olyan terheléseknek vannak kitéve, amelynek a legkiválóbb minőségű beton sem képes ellenállni. Ez eredményezheti az élek lepattogzását, mely nem gyártási hiányosság, hanem szakszerűtlen kivitelezés következménye. Színeltérésre, mészkivirágzásra és elemi kárra nincs garancia! Bármilyen minőségi kétség, aggály esetén a termék – a felmerült probléma tisztázásáig – nem építhető be! Amennyiben ez mégis megtörténik, a Gyártó felé semmilyen költség (pl.: lerakási, felszedési) nem érvényesíthető!

10. Kifizetés

A Gyártó a kiküldött számlával kapcsolatosan mindennemű reklamációt kizárólag a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül fogad el. Amennyiben a fenti időn belül reklamáció nem érkezik, úgy a számlában foglalt összeget a Vevő által elismert, nem vitatott követelésként tartjuk nyilván. A Gyártó jogosult a megkötött szerződéstől elállni, vagy a szállításokat átmenetileg beszüntetni – az ennek következtében felmerülő mindenféle költségek átvállalása nélkül – ha a szerződéses jogviszony alatt: ha a megállapodás szerinti fizetési feltételeket a Vevő nem tartja be, vagy a Vevőt illetően olyan körülmények válnak ismertté, amelyek megkérdőjelezik fizetőképességét.A fizetések akkortól minősülnek kiegyenlítettnek, amikor a Gyártó számláján a jóváírás megtörtént. Az esetleges felmerülő hiányosságok, minőségi reklamációk nem bírnak halasztó hatállyal.

11. A tulajdonjog fenntartás

A leszállított áru követeléseinek teljes kiegyenlítéséig (beleértve az egyéb költségeket is) a gyártó tulajdonában marad. Az egy adott építkezésre vonatkozó szállítások egy megrendelésnek számítanak, akkor is, ha több részletben lettek megrendelve, kiszállítva, leszámlázva. Ebben az esetben csak akkor kerül át a tulajdonjog a vásárlóra, ha az egész szállításból adódó, összes követelésünk ki van egyenlítve. A 30 napot meghaladó fizetési késedelem, illetve a vevő elleni csőd- vagy felszámolási eljárás esetén a gyártónak jogában áll a tulajdonában álló árut elhozni a vevőtől és értékesítenie azt. A továbbértékesítésből adódó alacsonyabb árak, valamint a vissza-, illetve továbbszállítás költségei is a Vevőt terhelik.

12. Raklapok

A szállítás raklapon történik, amelyért betétdíjat számítunk fel, amit a telepünkre történő visszaszállítás (melynek költsége a vevőt terheli) esetén visszafizetünk. Csak hibátlan raklapot vásárolunk vissza, a tulajdonjogot szállítólevéllel kérjük igazolni . EUR raklap
Betétdíj: 2000,- Ft + ÁFA / db

13. Jogvita

„Az ÁSZF”-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadóak. Jogvita esetén a Dunakeszi Városi Bíróság az illetékes.

térkő, térkövezés, budapest, dunakeszi, fót, göd, vác, veresegyház, szentendre, budakalász, gödöllő, kerítés, terasz, kerítés, térkőgyár, út, terasz, földmunka
térkő, térkövezés, budapest, dunakeszi, fót, göd, vác, veresegyház, szentendre, budakalász, gödöllő, kerítés, terasz, kerítés, térkőgyár, út, terasz, földmunka
ELÉGEDETTSÉGI GARANCIA
térkő, térkövezés, budapest, dunakeszi, fót, göd, vác, veresegyház, szentendre, budakalász, gödöllő, kerítés, terasz, kerítés, térkőgyár, út, terasz, földmunka

Az Építkezők Országos Egyesülete Ellenőrző és Minősítő Bizottsága igazolja, hogy az jogosult az építőipari panaszmentességi igazolás birtoklására.

térkő, térkövezés, budapest, dunakeszi, fót, göd, vác, veresegyház, szentendre, budakalász, gödöllő, kerítés, terasz, kerítés, térkőgyár, út, terasz, földmunka

TÉRKÖVEZÉS

A térkő egyre több háznál elterjedt építőelem, mely több előnnyel...
térkő, térkövezés, budapest, dunakeszi, fót, göd, vác, veresegyház, szentendre, budakalász, gödöllő, kerítés, terasz, kerítés, térkőgyár, út, terasz, földmunka

KERÍTÉSEK

A kerítés építése és tervezése sok ingatlan tulajdonos számára nem a túl...
térkő, térkövezés, budapest, dunakeszi, fót, göd, vác, veresegyház, szentendre, budakalász, gödöllő, kerítés, terasz, kerítés, térkőgyár, út, terasz, földmunka

TERASZOK

Nincs is jobb, mint eltölteni néhány kellemes órát egy stílusosan...
térkő, térkövezés, budapest, dunakeszi, fót, göd, vác, veresegyház, szentendre, budakalász, gödöllő, kerítés, terasz, kerítés, térkőgyár, út, terasz, földmunka

FÖLDMUNKA

Vállaljuk kisebb épületek szakszerű elbontását a törmelék elszállítását...
térkő, térkövezés, budapest, dunakeszi, fót, göd, vác, veresegyház, szentendre, budakalász, gödöllő, kerítés, terasz, kerítés, térkőgyár, út, terasz, földmunka

© Ezen weboldal szerzői jogvédelem alatt áll, így minden jog fenntartva a Gress & Gress Kft. részére | Panaszmentességi igazolás száma: KM-13-3446-062015 | Aláírásra jogosult személy: Árkus Sándor | Székhely és levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Erzsébet utca 4/b. | Adószám: 23585539-2-13 | Cégjegyzékszám és vállalkozói igazolványszám: 13-09-151451 | Főtevékenység: Térkövezés

Please publish modules in offcanvas position.

X

Right Click

No right click